aguuś

184 teksty – auto­rem jest aguuś.

Śmieję się w twarz ludziom, którzy mówią, że ludzi niszczy odległość.

Wszys­tko pot­ra­fią schrza­nić priorytety. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 lipca 2012, 20:22

Chciałabym by z pus­tej kar­tki wyczy­tał to, cze­go nie pot­ra­fię prze­lać na papier. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 czerwca 2012, 21:43

Kiedyś wy­lewa­ne ra­zem łzy, pew­ność by­cia i spokój o to co ma­my. Dzi­siaj stoimy w miej­scu gdzie obok nie widzi­my siebie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 stycznia 2012, 12:03

... mogłeś od­nieść wrażenie, że ja Ci nie ufam lecz to zwykły strach. Strach, że mogłabym stra­cić naj­ważniej­szą osobę w moim życiu. Mo­je opar­cie i naj­większe szczęście. To nor­malne, pozwól mi cza­sami na chwilę słabości i weź mnie w ra­miona tak jak dzi­siaj. Dziękuję Ci za to. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 grudnia 2011, 23:13

Mo­je uko­jenie - głowa na Twej pier­si, czu­cie Twe­go serca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 grudnia 2011, 23:13

Poróżniła nas kwes­tia Jej szczęścia. Ja chciałam żeby była szczęśli­wa, Ona chciała po­kazać, że będzie po swo­jemu cho­ciaż sa­ma w to nie wierzyła. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 grudnia 2011, 23:54

Łzy ukocha­nego mężczyz­ny za­dają cios tak moc­ny jak nóż. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 października 2011, 21:32

Przez­nacze­nie to nie wy­nik usil­nych poszu­kiwań dru­giej połówki, lecz zna­lezienie jej po­mimo bra­ku do te­go chęci. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 września 2011, 22:29

Na­wet po­magając pot­rze­bującym można dos­tać po dupie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 września 2011, 20:05

Miłość zmienia nasze priorytety. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 4 września 2011, 09:59

aguuś

realistka.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aguuś

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność